Tarih ve Yazı

Tarih dediğimiz olgu, yazının bulunmasıyla, insanlığın aydınlığa kavuşmasına yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın-uzak tarih itibariyle çağ açıp çağ kapatan, insanlığı badirelerden atlatan, onlara yol ve yöntem gösteren onlarca olayı bir çırpıda yazmak mümkündür. Kavimler göçü, İstanbul’un fethi, Sanayi inkılâbı, Fransız ihtilali gibi tarihe yön vermiş bu olaylar, nihayetinde insanoğlunun tarih sahnesinde kendine yer edinmesine ve geleceğini daha parlak bir şekilde dizayn etmesine yardımcı olmuştur.

21. yüz yıl itibariyle küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim eğitimden sanata, siyasetten ekonomiye her alanda kendini hissettirdiği gibi İnsan Kaynakları, Toplam Kalite, Stratejik Yönetim, Organizasyon, Finansal Yönetim gibi işletme ana bilim dalının temelini teşekkül eden bu bilim dallarında daha çok kendini hissettirmiştir.

Bu bilim dallarının ortak noktası iş ve işlemlerde merkeze hep insan faktörünü yerleştiren bir yönetim anlayışı benimsemesidir. İşletmeler genelde müşteri odaklı çalışırlar yani varlık sebepleri bir nevi müşteridir. Müşteri olmasa işletmenin varlığından söz edilemez.

İşletmeler

İşletmeler de “Müşteri, işletmenin yaşam kaynağının temelini oluşturur” Müşteri odaklılık yaklaşımının önemini; “Müşterimiz olmadan işletmemiz yaşayamaz ama işletmemiz olmasa bile müşteri yaşayabilir. Müşteri, ihtiyaçlarının başka işletmelerden de karşılayaişbilir.” Düşüncesi hakimdir.

Gerek Toplam Kalite Yönetimi, gerek Stratejik Yönetim, gerekse İnsan Kaynakları Yönetimi olsun. İşletmelerde bir kısım ilkeler vardır. Müşteri Odaklılık, Tam Katılım, Önce İnsan Anlayışı, Üst Yönetimin Sorumluluğu gibi… Bu ilkelerin sağlıklı bir şeklide uygulanması, işletmelerin; küreselleşmenin ve teknolojinin etkisiyle, geleceğe sağlam adımlarla basması ve yoğun rekabet ortamında var olması için zorunlu bir gelenektir.

Günümüz de toplumları etkileyen önemli bir etmen vardır. Bu etmenin 20. Yüz yılda hızlı bir şekilde artmış 21. Yüz yılda ise zirveleri zorlamıştır. Bu etmenin “hızlı değişim” olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Özellikle son yıllarda artan bu değişimin bireyden başlayarak toplumun her kesimine sirayet ettiği bununla da kalmayıp işletmeler için kural, bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Değişim – Dönüşüm

Sık sık değişime uğrayan çevre koşullarına uyum sağlamak yönetimin görevidir. Bu görevi ise tekniğiyle, bilgisiyle, becerisiyle donanımlı, değişimlere direnmek yerine onlara uyum sağlayan, insanlar arasında ki ilişkilerde yine bilgisiyle, becerisiyle, karizmasıyla iş görenleri etkileyen, örgütü bir bütün olarak gören karşılaşılan problemleri ekip ruhuyla takım çalışmasıyla bir bütün olarak çözen, geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen ve her şeyden önemlisi aksiyonla beraber fikri yeteneğe sahip yöneticiler yerine getirebilir.