Yönetim kavramının insanlık tarihi kadar eski bir kavram olduğunu insanın doğa güçlerine vahşi hayvanlara ve zorbalara karşı koymak amacıyla kader ve güç birliği yaparak yerine getirdiğine bakarak anlayabiliriz.

Yönetim için sanatların en eskisidir diyebiliriz. Buna karşılık yönetimin bir bilin olarak ortaya çıkması yenidir. İlk dönemler itibariyle bireyler ve toplum arasında sosyal hayatın organize edilmesine karşılık teorik ve uygulamalı çalışmaların yeni olması bunun temel nedenlerinden biridir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı yönetim bilimiyle alakalı kavramlar tam olarak açıklığa kavuşamamış ve yazarlar arasında yönetim kavramı üzerinde görüş birliğine varılamamıştır.

Aslında bir bilim olarak yeni ortaya çıkması, felsefesinin ve politikalarının yeni belirlenecek olması açısından yönetim kavramına terminolojik olarak bir karşılık gelmemesi normal olarak karşılanmalıdır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak yönetim konusuyla ilgilenen her fert değişik bakış açısıyla kendine göre bir yönetim tanımı geliştirebilir. Bu Farklı bakış açısının doğrudan veya dolaylı yollardan sonucu olarak yönetim bir süreç olarak karşımıza çıkar.

Yönetimin bir süreç olarak algılayan düşünürlere göre yönetim; bir grup insanı belirlenmiş bir amaca doğru yöneltme aralarında koordinasyonu sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç şeklinde ifade edilir. Bu tanım doğru olmakla beraber süreç olduğundan kısmi bir tanımı arz etmektedir.

Yönetim denilince akla sadece İnsan Kaynakları Yönetimi gelmemelidir. Kurumlar veya organizasyonlar bir bütün olarak incelendiğinde; parasal kaynakları, demir başları, alet teçhizatları, insan kaynaklarını, zaman faktörünü, bilgi işlem vs alanları dolayısıyla organizasyon yada kurumun her bir birimini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren ve bunların kendi aralarında uyum içerisinde çalışmasına olanak veren bir süreç olduğundan bahsedilebilir.

Süreç olarak yönetim bir dizi faaliyetleri içerir. Yönetim fonksiyonları olarak da bilmen ve karşılıklı etkileşim halinde sürekli tekrarlanan bu faaliyetler; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, eğitim ve geliştirme ve kontrol şeklinde sıralanabilir.

Yönetim fonksiyonları