Yönetim kavramı yönetici adını verdiğimiz kişi ve gruplar arasında veya gruplar aracılığı ile yerine getirilen bir süreç olarak kabul edilir.
Bu sürece işlerlik kazandıran ise yöneticidir. Bu bağlamda “yönetici” kavramının üzerinde durulmasında fayda vardır.

Yönetici için kısaca; başkaları vasıtasıyla amaçlara, hedeflere ulaşmaya çalışan kişidir. Şeklinde tanımlamak mülkümdür. Küreselleşen dünyada artan rekabet, yönetim işini bir meslek olarak yapan kişi veya kişileri ortaya çıkarmıştır. Bu kişilerin nihayet sonucu da profesyonel yönetici kavramını karşımıza çıkarmaktadır.

Profesyonel Yönetici; yönetim işini meslek olarak yapan kişi şeklinde tanımlanabilir. Profesyonel yöneticiler orta ve uzun vadeli planlar yapabilen, neden ve sonuç ilişkisi arasındaki bağlantıyı kurabilen ve organizasyonun tamamına bir bütün olarak bakan stratejist kişidir.

Klasik işletme anlayışının geçerli olduğu devirlerde ve kısmen de olsa günümüzde, bütün iş kollarında yönetim işlevini yerine getiren bireylerin tamamının profesyonel olmadığı yadsınamayacak bir gerçek. Ülkemizde özellikle KOBİ’lerde profesyonel yöneticilere rastlamak neredeyse imkansızdır.

Profesyonel yöneticiler, işletmelerde kar ve zararı başkalarına ait olmak üzere belli bir ücret karşılığında çalışırlar. Yine profesyonel yöneticilerin kurum içerisinde ki yetkileri basit, sığ bir yapıyla sınırlandırmak profesyonelliğin adına gölge düşürebilecek cinstendir.

Oysa profesyonel yöneticilerin verdikleri kararlar; hissedarların ne kadar kar payı alacaklarına, piyasaya sunulacak mal ve hizmetlerde hizmeti alacak müşterinin ne kadar parayı ödeyeceğine, çalışanların ne kadar ücret alacaklarına (Asgari ücretin altında olmayan ücret politikalarında) kadar birçok alanda doğrudan veya dolaylı yoldan karar verme yetkisine sahiptir.

Yine profesyonel yöneticinin alacağı kararlar mal ve hizmet üretim ve istihdam düzeylerinde gerek kendi işletmesinde gerekse genel manada ülke ekonomisi içerisine etki edebilecek bir güce sahiptir. Profesyonel yönetici, işletme sahibi veya girişimci olmadan girişimcinin yani liderin yetkilerini kullanmak durumunda olduğuna göre etkili bir yönetici aynı zamanda iyi bir lider niteliğine de sahiptir.