Örgüt kavramı Yunancada organon (organ) kelimesinden türetilmiştir. Örgüt; organizasyonda ya da kurumda çalışan fertlerinin bireysel olarak gerçekleştiremeyecekleri amaçlarını başka bireylerle bir araya gelerek gruplar halinde bilgi ve yeteneklerini birleştirmeleri yoluyla gerçekleştirmelerini mümkün kılan yapıdır.

Örgüt denildiğinde beşeri ve fiziki şartların bir araya getirildiği bir sistem algılanmaktadır. Resmi veya biçimsel organizasyon olarak ta adlandırılan bu birinci anlamdaki sistem belirli departmanları ve bunlar arasında ki ilişkileri gösteren statik bir kavramdır.

Örgüt yapısı hedeflere ulaşmak için bir araçtır.  Yönetici diğer yönetim araçlarını nasıl kullanıyorsa bu koordinasyon aracını da o şekil de kullanmalıdır. İyi bir örgüt yapısı başarılı sonuçlar almak için gerekli ama tek başına yeterli değildir. Çünkü organizasyon ya da kurum bir bütündür. Toplam kalite de olduğu gibi organizasyona bir bütün olarak bakmak lazım departmanların birinde nükseden bir problem için problemin kaynağına inilerek sorun halledilmelidir ki ileri ki zaman dilimlerinde o problemlerle tekrardan karşılaşılmasın.

Örgüt yapısının kötü olması halinde, yapıdaki kişiler ne kadar nitelikli olursa olsun başarılı sonuçlar almak olanaksızdır. Tam tersinden de düşünülebilir. Birimler arasındaki ilişki yok denecek kadar az, organizasyonda tam bir ekip çalışması yoksa şayet mükemmel bir yapının olması da tek başına yeterli değildir.

Yönetici örgüt yapısını iyi tanımalıdır. Çünkü örgüt yapısı yöneticinin hedeflerine ulaşmak için kullandığı bir araçtır. Aksi durumda yönetici tarafından anlaşılmayan bir yapı, yöneticiye hizmet eden bir araç olmak yerine onun kurum içinde etkinliğini azaltan, bilgi beceri ve donanımını çalışanlara tam olarak veremeyen ya da kendisinden tam olarak istifade edilemeyen ve etkinliğini azaltıcı bir unsur haline dönüşür.

Organize etme eylemi planlı bir süreci ifade etmekte ve şu hususları içermektedir.

  • Amaca ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlı ve anlamlı bir şekilde gruplamak,
  • Bu gurupları belirli organizasyon kademeleri haline getirmek,
  • Bu pozisyonlara kalifiyeli elamanları yani iş görenleri atamaktır.

Örgüt kavramına yukarıdaki anlamın dışında; toplumda faaliyet gösteren mal ve hizmet üretmeyi hedefleyen kurum ve kuruluşlardır da denilebilir.